Bảo hành

 

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH CỦA HÃNG FIRST SOLAR

 
ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH 

Công ty Sai Gon VRG là nhà phân phối chiến lược của First Solar tại Việt Nam, các sản phẩm của First Solar được bảo hành như sau: 
1.  Bảo hành có giới hạn: 
a.  Chính sách Bảo Hành Chất Lượng Sản Phẩm: 
i. Được tính bắt đầu từ ngày (“Ngày bắt đầu bảo hành”) Sai Gon VRG bàn giao  First Solar series 6 (gọi là Sản Phẩm) từ xưởng sản xuất đến Bên Mua, Sai Gon VRG đảm bảo rằng Sản Phẩm sẽ không có lỗi kỹ thuật và thiếu chất liệu trong lúc sử dụng, lắp đặt, vận hành và dịch vụ (Bảo hành chất lượng sản phẩm). Bảo hành chất lượng sản phẩm sẽ hết hạn sau 10.5 năm được tính từ Ngày bắt đầu bảo hành (Giai đoạn bảo hành chất lượng sản phẩm). Bảo hành chất lượng sản phẩm sẽ không bảo hành công suất đầu ra của sản phẩm mà sẽ được bảo hành bởi chính sách giới hạn của “Bảo hành Công Suất Đầu Ra” trong phần 1.b dưới đây. 
ii. Sau khi Sai Gon VRG xác định khiếu nại hợp lệ dựa theo Chính Sách Bảo hành chất lượng sản phẩm, Sai Gon VRG sẽ lựa chọn một, hoặc kết hợp theo các biện pháp khắc phục sau đây dựa trên toàn quyền quyết định của Sai Gon VRG: 
1.  Sửa chữa hoặc thay thế Sản Phẩm dựa theo điều khoản của Phần 6 dưới đây hoặc 
2.  Hoàn lại “Giá trị suy giảm của sản phẩm”, được tính toán dựa trên: (i) giá trị thanh toán của mỗi Wdc của sản phẩm, nhân với (ii) sau khi trừ với “Hệ số suy giảm hiệu suất” (được định nghĩa trong Phần 1.c dưới đây) 
b.  Chính sách Bảo Hành Công Suất Đầu Ra: 
i. Bắt đầu từ Ngày bắt đầu bảo hành, Sai Gon VRG đảm bảo công suất điện năng của mỗi sản phẩm sẽ không ít hơn “Công suất đầu ra tối thiểu” (“Bảo Hành Công Suất Đầu Ra”) 
ii. “Công suất đầu ra tối thiểu” đạt 98% mức công suất đầu ra danh định trên nhãn sản phẩm, giảm dần dựa trên hệ số suy giảm hiệu suất 
iii. Bảo hành công suất đầu ra sẽ hết hạn trong vòng 25.5 năm kể từ Ngày bắt đầu bảo hành (“Giai đoạn Bảo Hành Công Suất Đầu Ra”) 
iv. Để xác thực khiếu nại dựa trên Bảo Hành Công Suất Đầu Ra, Sai Gon VRG sẽ thực hiện kiểm tra đo mức công suất đầu ra ở 2 đầu dây dẫn sản phẩm. Công suất đầu ra sẽ được tiến hành đo dựa theo Standard  Test  Conditions  dựa  trên  International  Electrotechnical  Commission  (IEC)  61215‐2  sử dụng phương pháp và phòng thí nghiệm được chấp thuận bởi First Solar, và kết quả đo sẽ thể hiện sự sai số dựa trên EN 50380:2003 (ban hành vào tháng 3, 2003). 
v.  Sau khi Sai Gon VRG xác định khiếu nại hợp lệ dựa theo Bảo hành Công Suất Đầu Ra, Sai Gon VRG sẽ lựa chọn một, hoặc kết hợp theo các biện pháp khắc phục sau đây dựa trên toàn quyền quyết định của Sai Gon VRG: 
1.  Sửa chữa hoặc thay thế Sản Phẩm dựa theo điều khoản của Phần 6 dưới đây hoặc 
2.  Cung cấp sản phẩm bổ sung, hoặc 
3.  Cung cấp khoản hoàn lại được tính dựa trên: (Công suất đầu ra tối thiểu trừ công suất cao nhất hiện tại của sản phẩm) nhân với giá sản phẩm mỗi Wdc, và trừ đi bất kì khoản hoàn tiền nào trước đó đã được cung cấp dưới Chính sách Bảo Hành Công Suất Đầu Ra đối với sản phẩm đó. 
vi. Khi Sai Gon VRG cung cấp khoản hoàn tiền dưới Chính sách Bảo Hành Công Suất Đầu Ra cho một sản phẩm nhất định, sau khi yêu cầu bảo hành dưới Chính sách Bảo Hành Công Suất Đầu Ra hợp lệ, chủ sở hữu chỉ cần đệ trình yêu cầu bảo hành tiếp theo trong khoảng thời gian còn lại của Giai đoạn Bảo Hành Công Suất Điện Năng đối với những sản phẩm tiếp theo 
 
c. Bất kì sản phẩm thay thế được cung cấp bởi Sai Gon VRG (Trong từng trường hợp cung cấp 1 sản phẩm thay thế, hoặc là nhiều sản phẩm gộp lại, trong trường hợp cung cấp nhiều sản phẩm thay thế) sẽ có mức công suất đầu ra danh định không thấp hơn mức công suất đầu ra danh định được thay thế, mức suy giảm được áp dụng “Hệ số suy giảm hiệu suất” bằng 0.5% cho mỗi năm (và được chia theo tỉ lệ cho hàng tháng cho năm chưa hoàn thành) kể từ năm đầu tiên của “Ngày bắt đầu suy giảm giá trị” (được chú thích bên dưới) của sản phẩm được thay thế
 
d.  “Ngày bắt đầu suy giảm giá trị” được tính sau 6 tháng kể từ Ngày bắt đầu bảo hành 
 
e.  Số lượng sản phẩm thay thế được cung cấp bởi Sai Gon VRG dưới Chính sách Bảo Hành Giới Hạn không cần phải giống hệt với những sản phẩm bị lỗi cần thay thế, trừ khi Sai Gon VRG và bên mua đồng thuận với nhau rằng cung cấp ít hoặc nhiều hơn sản phẩm sẽ là một gánh nặng không hợp lý cho bên mua. Sản phẩm thay thế có thể là sản phẩm cùng loại hoặc một sản phẩm cùng loại tốt hơn, mới và chưa được sử dụng. 
 
f.  Các biện pháp khắc phục nhanh được nêu trong phần 1(a)(ii) and 1(b)(v) không hạn chế quyền hạn của Sai Gon VRG trong việc quyết định cung cấp hướng khắc phục dựa trên Điều Khoản và Điều kiện Bảo Hành, chỉ cần hợp lý về mặt thương mại, trong khoảng thời gian 2 năm đầu tiên áp dụng chế độ bảo hành, Sai Gon VRG sẽ sửa chữa hoặc thay thế các sản phẩm không phù hợp dưới Chính sách Bảo Hành Có Giới Hạn thay vì hoàn tiền.
 
2. Hạn chế và giới hạn của bảo hành:  Sai Gon VRG sẽ không chịu trách nhiệm cho sản phẩm và trách nhiệm pháp luật dưới Chính sách Bảo Hành Có Giới Hạn, bao gồm các hư hỏng và khuyết điểm được gây ra bởi: 
 
a.  Hư hỏng trong việc lắp đặt, sử dụng, vận hành và bảo quản Sản Phẩm khi không tuân thủ theo First  Solar  FS  Series  Module  User  Guide  (PD‐5‐200),  bao  gồm  cả  các  tài  liệu  liên  quan  (gọi  chung  là hướng dẫn sử dụng) và First Solar Global Site Registration form của First Solar do Sai Gon VRG đăng kí (PD‐5‐109,“Site Registration”) 
b.  Hao mòn tự nhiên 
c.  Bất kì các tác động bên ngoài gây trày xước, vết bẩn hoặc mốc sau khi Sản Phẩm đã được vận chuyển đến bên mua 
d.  Các thiết bị hoặc cấu trúc gắn liền trên Sản Phẩm 
e.  Bất kì các khiếm khuyết không ảnh hưởng xấu đến chức năng cơ bản của sản phẩm 
f.  Các thay đổi về thay đổi hình thức bên ngoài hoặc (hao mòn do) phong hoá của thủy tinh hoặc lớp phủ thủy tinh không làm cho sản phẩm không đạt được mức công suất điện năng đảm bảo dựa trên Chính sách Bảo Hành Công Suất Đầu Ra 
g.  Những tổn hải đến Sản Phẩm được gây ra bởi sấm sét, hoả hoạn, lũ lụt hay các thiên tai khác, điện hoặc xung điện áp cao, xử lý không phù hợp (bao gồm vận hành, sửa chữa và lắp đặt), tác động vật lý, sơ xuất trong vận chuyển hoặc bảo quản hoặc những sự việc vượt qua tầm kiểm soát của Sai Gon VRG. Không được yêu cầu bảo hành dựa trên Chính sách Bảo Hành Chất Lượng Sản Phẩm và Chính sách Bảo Hành Công Suất Đầu Ra sau khi hết hạn thời gian bảo hành đã được áp dụng 
 
3. Bảo hành cho việc sửa chữa, thay thế, hoặc bổ sung: Những Điều khoản và Điều kiện bảo hành sẽ áp dụng đối với những trường hợp sửa chữa, thay thế, hoặc các phụ kiện bổ sung được cung cấp cho bên mua dưới Chính sách Bảo hành có giới hạn và sẽ có hiệu lực trong giai đoạn bảo hành đã được áp dụng cho Sản Phẩm 
 
4. Giới hạn của các biện pháp khắc phục:  Các biện pháp khắc phục được nêu trong Điều Khoản và Điều Kiện bảo hành là những biện pháp duy nhất và độc quyền cho bất kì sản phẩm không phù hợp hoặc cho bất kì vi phạm nào thuộc Chính sách Bảo Hành Có Giới Hạn của Sai Gon VRG. 
 
5. Chuyển giao quyền được bảo hành: Dựa trên nội dung sau và trình bày bằng văn bản để thông báo đến Sai Gon VRG, chủ Sản Phẩm có thể chuyển nhượng những Chính sách Điều Khoản và Điều Kiện Bảo Hành cho chủ sở hữu kế tiếp mà chủ sở hữu đã chuyển nhượng quyền sở hữu Sản Phẩm. 

A. Chính sách Bảo Hành Có Giới Hạn sẽ tiếp tục có hiệu lực trong khoảng thời gian còn lại dựa trên thời gian bảo hành đã được áp dụng ban đầu. 
B. Văn bản thông báo cần phải: (i) được kí bởi người chuyển nhượng và người nhận quyền chuyển nhượng; (ii) Phải có sự thừa nhận của người nhận quyền chuyển nhượng rằng đã nhận được và đồng ý bị ràng buộc bởi những Chính sách Điều  Khoản và Điều Kiện bảo hành (bao gồm sự thừa nhận của bên nhận quyền chuyển nhượng đã nhận bản sao y của các Chính sách Điều Kiện và Điều Khoản Bảo Hành, bao gồm cả thông tin liên quan đến giới hạn trách nhiệm); (iii) cung cấp thông tin người nhận quyền chuyển nhượng đầy đủ để cập nhật thông tin đăng kí; (iv) xác nhận Sản Phẩm vẫn được triển khai với trang đăng kí và (v) xác nhận Sản Phẩm vẫn được tiếp tục vận hành và duy trì phù hợp với Hướng dẫn sử dụng. 
C. Sai Gon VRG sẽ không chịu bất kì chi phí nào với sự chuyển nhượng các Điều Khoản và Điều Kiện Bảo Hành. 
 
6. Chính sách đổi trả:
a. Bất kì khiếu nại nào dựa trên Chính sách Bảo Hành Có Giới Hạn: Phải được nộp cho Sai Gon VRG trong thời gian sớm nhất sau khi chủ sở hữu tìm ra hoặc lẽ ra phải tìm ra điểm không hợp lí trước đó. 
b.  Phải nộp cho Sai  Gon  VRG theo mẫu đơn yêu cầu, không trễ  hơn ngày hết  hạn của  Giai đoạn được bảo hành được nêu ở trên, với sự miêu tả chỗ khuyết điểm, bằng chứng của khuyết điểm được yêu cầu, số Sê-ri của Sản Phẩm, và chứng nhận của Ngày bắt đầu bảo hành và thời gian hết hạn bảo hành. 
c. Đối với biện pháp khắc phục do Sài Gòn VRG  cung cấp theo các Điều khoản và Điều kiện Bảo hành, chủ sở hữu phải làm tất cả các tài liệu, thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết và thanh toán tất cả các loại thuế, phí hoặc lệ phí hải quan liên quan đến việc nhập khẩu hoặc xuất khẩu đối với bất kỳ Sản phẩm phục vụ bảo hành.
d. Sai Gon VRG sẽ không chấp nhận trả lại Sản phẩm để đánh giá yêu cầu bảo hành trừ khi: 
(i) Sai Gon VRG đã có biên bản nhận sản phẩm bảo hành (“RMA”) và 
(ii)  Theo  yêu  cầu  của  Sai  Gon  VRG,  Sai  Gon  VRG  được  cung  cấp  quyền  đi  đến  hợp  lý  về  mặt thương mại đối với Sản phẩm tại nơi lắp đặt hoặc lưu trữ để kiểm tra và phân tích sơ bộ lỗi đã yêu cầu. 
e. Theo yêu cầu của Sai Gon VRG, chủ sở hữu Sản Phẩm phải gỡ và chuyển Sản phẩm đến Sài Gòn VRG để đánh giá bằng chi phí của chủ sở hữu, thanh toán trước cước phí và tuân theo các nguyên tắc về đóng gói, bảo quản và vận chuyển của mô-đun Sai Gon VRG. 
f. Nếu lỗi được yêu cầu bồi thường được Sai Gon VRG  chấp thuận, Sai Gon VRG  sẽ cung cấp một trong các biện pháp khắc phục được mô tả trong Phần 1.a.ii hoặc Phần 1.bv (nếu có) bằng chi phí của mình bao gồm cả chi phí vận chuyển trở lại Sản phẩm đã sửa chữa, thay thế hoặc bổ sung cho chủ sở hữu. Chi phí lắp đặt Sản Phẩm thay thế do chủ sở hữu chịu trách nhiệm. 
g. Nếu lỗi đã yêu cầu sau đó bị Sai Gon VRG phủ nhận: 
(i) Sai Gon VRG sẽ không chịu trách nhiệm và chủ sở hữu phải hoàn trả cho Sai Gon VRG mọi chi phí hợp lý và chi phí liên quan đến việc phân tích, vận chuyển, kiểm tra hoặc thử nghiệm Sản phẩm, cộng với 10% chi phí đó đối với chi phí quản lý và chi phí quản lý chung liên quan. 
(ii) Sai Gon VRG không chịu trách nhiệm về chi phí đóng gói và vận chuyển (nếu có) liên quan đến việc trả lại Sản phẩm cho chủ sở hữu. 
(iii) Trong trường hợp chủ sở hữu không sắp xếp việc vận chuyển (với chi phí của mình) Sản Phẩm khỏi trung tâm kiểm tra bảo hành của Sai Gon VRG trong vòng 30 ngày sau khi Sài Gòn VRG từ chối bảo hành, và chủ sở hữu không có thỏa thuận dịch vụ tái chế với Sai Gon VRG, thì (ngoài các chi phí và phí tổn thất được mô tả trong Mục 6 (f) (i) ở trên), Sai Gon VRG sẽ tính phí chủ sở hữu, và chủ sở hữu sẽ thanh toán cho Sai Gon VRG, số tiền bằng với chi phí thực tế và có cơ sở hợp lý mà Sai Gon VRG phải chịu liên quan đến việc lưu trữ, xử lý và tái chế của Sản phẩm đó, cộng với 10% chi phí đó đối với chi phí quản lý và chi phí quản lý chung liên quan. 
(iv) Chủ sở hữu phải thanh toán cho Sài Gòn VRG mọi khoản phí hoặc khoản bồi thường theo Mục 6 (f) này trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hóa đơn của Sai Gon VRG. Sai Gon VRG có thể tính lãi đối với bất kỳ khoản nợ quá hạn và chưa thanh toán với tỷ lệ bằng mức thấp hơn (i) 1,5% mỗi tháng hoặc (ii) tối đa số tiền cho phép theo pháp luật. 
h. Chủ sở hữu, bao gồm bất kỳ chủ sở hữu tiếp theo nào được chuyển giao các Điều khoản và Điều kiện Bảo hành này, đồng ý các khoản phí được mô tả trong Mục 6 này là hợp lý và phù hợp và không cấu thành hình phạt. 

7. Tuyên bố từ chối bảo đảm và giới hạn trách nhiệm.
Trừ khi được quy định rõ ràng ở thông tin được nêu trên, Sài Gòn VRG không cam kết hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ bảo đảm nào về khả năng bán được, phù hợp để sử dụng, phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm quyền. Trong mọi trường hợp, Sài Gòn VRG, hoặc các chi nhánh, sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại ngẫu nhiên, do hậu quả, đặc biệt hoặc gián tiếp nào, bao gồm thiệt hại lợi nhuận, mất doanh thu hoặc mất quyền sử dụng, ngay cả khi được thông báo trước về khả năng xảy ra những thiệt hại này. 
Trong phạm vi pháp luật cho phép, những giới hạn và loại trừ này sẽ được áp dụng bất kể trách nhiệm pháp lý phát sinh do vi phạm hợp đồng, bảo hành, vi phạm (bao gồm cả sơ suất) hay do hoạt động của pháp luật. Trong mọi trường hợp, trách nhiệm pháp lý của Sài Gòn VRG hoặc bất kỳ Chi nhánh nào của Sài Gòn VRG sẽ không vượt quá giá mua được trả cho Sản phẩm cụ thể làm phát sinh khiếu nại (“Giới hạn trách nhiệm”). Không có nội dung nào trong các Điều khoản và Điều kiện Bảo hành này sẽ giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý của Sài Gòn VRG hoặc của một Chi nhánh đối với trường hợp tử vong, thương tích cá nhân, gian lận hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác mà pháp luật không thể giới hạn hoặc loại trừ một cách hợp lệ.
 
8. Tổng quát 
a. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện Bảo hành này được xác định là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành về bất kỳ khía cạnh nào, tính bất hợp pháp hoặc không thể thực thi đó sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác trong đây và các Điều khoản và Điều kiện Bảo hành này sẽ được hiểu như thể là điều khoản bất hợp pháp hoặc không thể thi hành không bao gồm ở đây. 
b. Các Điều khoản và Điều kiện Bảo hành này kết cấu thành toàn bộ thỏa thuận của các bên liên quan đến bảo hành và Điều khoản và Điều kiện Bảo hành này thay thế mọi thông tin liên lạc bằng văn bản hoặc bằng miệng trước đó về vấn đề này và không thể thay đổi ngoại trừ thỏa thuận bằng văn bản được ký bởi đại diện có thẩm quyền của các bên.
 

 

PDF download icon