Bảo hành

 

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH CỦA HÃNG JA SOLAR

SẢN PHẨM MÔ-ĐUN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI JA SOLAR

BẢO HÀNH CÓ GIỚI HẠN

Bảo hành có giới hạn này cho  các  mô-đun  năng lượng mặt trời  thương hiệu JA  Solar (sau đây gọi là “Bảo hành có giới hạn") được phát hành bởi  Công ty TNHH JA Solar, có trụ  sở tại Tòa nhà  số  8, Trung tâm  Noble,  đường phía đông  Bảo tàng ô tô, Quận  Phong Đài, Bắc Kinh, Trung Quốc (100160), hoặc người kế thừa hoặc chuyển nhượng hợp pháp của công ty (sau đây gọi chung là “JA Solar") và áp dụng riêng cho các Mô-đun (như được định nghĩa trong Phần 1 của tài liệu này).

01. Định nghĩa về các Mô-đun:

Các mô-đun được định nghĩa trong Bảo hành có giới hạn này là các mô-đun năng lượng mặt trời quang điện được sản xuất bởi JA Solar hoặc các nhà sản xuất được  ủy quyền của  công ty, mang  thương  hiệu chính thức của “JA Solar", gồm các loại sản phẩm sau:

Sản phẩm đơn tinh thể một mặt kính:

JAM60S XX -XXX / XX; JAM72S XX -XXX / XX; JAM78S XX -XXX / XX;

Sản phẩm đơn tinh thể hai mặt kính:

JAM60 DXX -XXX / XX; JAM72 DXX -XXX I XX; JAM78D XX -XXX / XX;

Sản phẩm đa tinh thể một mặt kính:

JAP 60 SXX -XXX / XX; JAP 72SXX -XXX I XX ;

Sản phẩm đa tinh thể hai mặt kính:

JAP60 DXX -XXX / XX; JAP 72DXX -XXX I XX ;

Lưu ý: “X” là các loại sản phẩm khác nhau theo loại công suất khác nhau.

02. Ngày có hiệu lực, người thụ hưởng và ngày bắt đầu bảo hành:

2.1  Bảo hành có giới hạn này có hiệu lực vào ngày [23] [tháng 8], 2019 (sau đây gọi là "Ngày có hiệu lực") và áp dụng cho  các Mô-đun đầu tiên  được bán sau Ngày có hiệu lực (ngày bán sẽ  là ngày được ghi trong hợp đồng cung cấp các Mô-đun có liên quan được ký bởi JA Solar và các chi nhánh  đã bán các Mô-đun  của công ty). Các mô-đun được bán trước Ngày có hiệu lực vẫn phải tuân theo Bảo hành có giới hạn áp dụng tại thời điểm bán.

Phiên bản Bảo hành có giới hạn này sẽ  vẫn có hiệu lực trong suốt Thời hạn bảo hành sản phẩm có giới hạn và Thời gian bảo hành công suất đỉnh có giới hạn cho các Mô-đun được áp dụng được bảo hành.

2.2  Người thụ  hưởng duy nhất của Bảo hành có giới hạn này là khách hàng cuối cùng mua  các Mô-đun trực tiếp  hoặc gián tiếp từ  JA Solar hoặc từ  bất kỳ  nhà sản xuất hoặc nhà phân phối  ủy quyền nào của công ty  hoặc từ bất kỳ nguồn hợp pháp nào khác và là chủ sở hữu ban đầu của các Mô-đun đó (sau đây gọi là  “Khách hàng”) và bất kỳ  người kế  thừa hoặc chuyển nhượng được phép nào của Khách hàng theo Mục 7. Theo yêu cầu bằng văn bản của JA Solar, Khách hàng sẽ xác nhận quyền sở hữu các Mô-đun.

2.3  Thời hạn của Bảo hành có giới hạn này bắt đầu từ  trước: (i) ngày giao hàng ban đầu cho Khách hàng bởi JA Solar hoặc nhà sản xuất được ủy quyền của công ty, hoặc (ii) sáu (6) tháng sau khi Mô-đun gửi đi từ nhà máy JA Solar như được biểu thị bằng số sê-ri cho các Mô-đun đó (sau đây gọi là "Ngày bắt đầu Bảo hành")

03. Bảo hành có giới hạn:

3.1  Bảo hành sản phẩm có giới hạn:

Theo các điều khoản và điều kiện của Bảo hành có giới hạn này, JA Solar bảo hành cho Khách hàng trong thời hạn một trăm bốn mươi bốn (144) tháng sau Ngày bắt đầu bảo hành (sau đây gọi là "Thời hạn bảo hành sản phẩm có giới hạn") mà các Mô-đun (cùng với các đầu nối và cáp DC được lắp ráp tại nhà máy), khi được lắp đặt, sử  dụng và bảo dưỡng trong điều kiện hoạt động bình thường và Theo Hướng dẫn lắp đặt mô-đun JA Solar, thông số kỹ thuật sản phẩm và hướng dẫn bảo trì (nếu không được cung cấp trong hợp đồng cung cấp, có thể tải xuống từ trang web chính thức của JA Solar tại www .jasolar.com) sẽ:

1)  không có bất kỳ  khiếm khuyết nào  trong thiết kế,  chất  liệu, tay nghề  hoặc sản xuất có  ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng của các Mô-đun; và

2)  Tuân thủ  các thiết  kế  và thông số  kỹ  thuật trong các thông số  kỹ  thuật của sản phẩm liên quan đến các Mô-đun.(sau đây gọi là "Bảo hành sản phẩm có giới hạn").

Bảo hành sản phẩm có giới hạn không bao gồm bất kỳ thay đổi nào về bề ngoài (Bao gồm nhưng không giới hạn ở thay đổi màu sắc) và hao mòn thông thường (bao gồm nhưng không giới hạn ở các vết trầy xước, nhiễm bẩn, hao mòn cơ học, rỉ sét, nấm mốc và các hình thức hao mòn tự nhiên khác) xảy ra sau khi bàn giao hoặc lắp đặt các Mô-đun. Bảo hành sản phẩm có giới hạn không đảm bảo công suất  cụ thể hoặc hiệu suất của bất kỳ Mô-đun nào, mà sẽ được bảo hành độc quyền theo Mục 3.2 dưới đây.

3.2  Bảo hành công suất đỉnh có giới hạn

Theo các điều khoản và điều kiện của Bảo hành có giới hạn này, JA Solar cung cấp cho Khách hàng  bảo hành Công suất đỉnh  có giới hạn với thời hạn 25 năm đối với Mô-đun một  mặt kính  hoặc 30 năm đối với Mô-đun  hai mặt kính kể từ Ngày bắt đầu bảo hành ("Thời hạn bảo hành công suất đỉnh có giới hạn"):

1)  đối với Mô-đun  đơn tinh thể  một mặt kính  (bao gồm các  sản phẩm là: JAM60S XX  -XXX/XX; JAM72S XXXXX/XX; JAM78S XX-XXX/XX): Tỷ  lệ  suy giảm công suất  không vượt quá 2,5% trong năm đầu tiên từ  Ngày bắt đầu bảo hành và thêm 0,6% mỗi năm sau đó kể  từ  đầu năm thứ  hai cho đến hai mươi lăm (25) năm sau Ngày bắt đầu bảo hành, tại thời điểm đó, công suất đỉnh không thấp hơn hơn 83,1% công suất danh định;

2)  đối  với  Mô-đun  đa  tinh  thể  một  mặt  kính  (bao  gồm  các  sản  phẩm  là:  JAP60SXX-XXX/XX;  JAP72SXXXXX/XX): Tỷ  lệ  suy giảm công  suất  sẽ  không vượt quá 2,5% trong năm đầu tiên từ  Ngày bắt đầu bảo hành và  thêm 0,7% mỗi năm sau đó từ đầu năm thứ hai cho đến hai mươi lăm (25) năm kể từ Ngày bắt đầu bảo hành, tại thời điểm đó, công suất đỉnh sẽ không thấp hơn 80,7% công suất suất danh định ;

3)  đối  với  Mô-đun  đơn  tinh  thể  hai  mặt  kính  (bao  gốm  các  sản  phẩm  là:  JAM60DXX-XXX/XX;  JAM72DXXXXX/XX; JAM78DXX-XXX/XX): Tỷ  lệ  suy giảm công  suất  không vượt quá 2,5% trong năm đầu tiên kể  từ  Ngày bắt đầu Bảo hành và thêm 0,5% mỗi năm sau đó kể từ đầu năm thứ hai cho đến ba mươi (30) năm sau Ngày bắt đầu bảo hành, tại thời điểm đó, công suất đỉnh sẽ không thấp hơn 83% công suất danh định ; và,

4)  đối  với  Mô-đun  đa  tinh  thể  hai  mặt  kính  (bao  gồm  các  sản  phẩm  là:  JAP60DXX-XXX/XX;  JAP72DXXXXX/XX): Tỷ  lệ  suy giảm công  suất  sẽ  không vượt quá 2,5% trong năm đầu tiên bắt đầu từ  Ngày bắt đầu bảo hành và  thêm  0,5% mỗi năm sau đó k ể  từ  đầu năm thứ  hai cho đến ba mươi (30) năm sau Ngày bắt đầu bảo hành, tại thời điểm đó, công suất đỉnh sẽ không thấp hơn 83% công suất danh định .

(sau đây gọi là “Bảo hành công suất đỉnh có giới hạn")

Lưu ý: “X" là các loại sản phẩm khác nhau thuộc các loại công suất khác nhau.

Để  tránh nghi ngờ, trừ  khi có quy định khác trong Bảo hành có giới hạn này, các thuật ngữ  được sử  dụng trong Bảo hành công suất đỉnh có giới hạn sẽ có các ý nghĩa sau:

"Công suất danh định  " có nghĩa là  công  suất  được đo cho các Mô-đun theo Điều kiện thử  nghiệm tiêu chuẩn, như được hiển thị trên bảng tên ban đầu của nó, không bao gồm bất kỳ dung sai có giá trị  dương nào mà có thể tồn tại trong các Mô-đun.

"Điều kiện thử  nghiệm tiêu  chuẩn" hoặc "STC": (a) phổ  ánh sáng AM 1,5; (b) chiếu xạ  1000W/m2 và (c) nhiệt độ cell  25oC ở  chiếu xạ  góc phải. Theo tiêu chuẩn IEC61215 (tương đương GB/T 9535) như được thử  nghiệm tại các đầu nối hộp nối theo tiêu chuẩn hiệu chuẩn và thử nghiệm của JA Solar có hiệu lực tại ngày sản xuất các Mô-đun. Tiêu chuẩn hiệu chuẩn của JA Solar phải tuân thủ các tiêu chuẩn được áp dụng bởi Các tổ chức quốc tế đã được công nhận cho mục đích này.

"Công suất đỉnh" nghĩa là công suất  mà các Mô-đun trong thời gian bảo hành có liên quan sau Ngày bắt đầu bảo hành theo STC như được đo theo tiêu chuẩn IEC61215, xem xét và sửa chữa cho bất kỳ  giá trị  đo không chắc chắn nào.

"Tỷ lệ suy giảm công suất" có nghĩa là bất kỳ số lượng có giá trị dương nào được tính theo công thức sau, được biểu thị bằng phần trăm:

Tỷ lệ suy giảm công suất = 100% x (Công suất danh định  - Công suất  tối đa) / Công suất danh định

Để tránh nghi ngờ, bất kể điều gì trái ngược ở đây, Bảo hành công suất đỉnh có giới hạn cho các Mô-đun sê-ri hai mặt kính hai mặt chỉ áp dụng cho công suất ở mặt trước của các Mô-đun đó.

3.3  Các ngoại trừ:

Bảo hành sản phẩm có giới hạn được cung cấp trong Mục 3.1 và Bảo hành công suất đỉnh có giới hạn nêu trong Mục 3.2 sẽ không áp dụng cho các trường hợp sau:

1)  Các Mô-đun đã bị sử dụng sai, lạm dụng, bỏ bê hoặc tai nạn trừ khi có thể do JA Solar hoặc các chi nhánh bán Mô-đun của công ty gây ra trong quá trình bảo quản, vận chuyển hoặc xử lý;

2)  Các Mô-đun đã được lắp đặt, sử  dụng và bảo trì theo cách không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định có liên quan trong Hướng dẫn lắp đặt mô-đun của JA Solar, thông số kỹ thuật sản phẩm và hướng dẫn bảo dưỡng;

3)  Các Mô-đun đã được  cài đặt hoặc bảo dưỡng bởi nhân viên lắp đặt hoặc nhân viên khác không có trình độ chuyên môn vi phạm các luật và quy định liên quan;

4)  Các Mô-đun đã được thay đổi, sửa chữa hoặc sửa đổi hoặc sử  dụng trong các quy trình hoặc kết hợp với các sản phẩm khác không được cung cấp bởi JA Solar theo cách không phù hợp với Hướng dẫn bằng văn bản hoặc không có sự đồng ý trước bằng văn bản của JA Solar hoặc các đơn vị thành viên;

5)  Các Mô-đun (hoặc Mô-đun mới được sửa chữa hoặc thay thế  hoặc bổ  sung do JA Solar cung cấp theo Bảo hành có giới hạn) đã được tháo bỏ  và lắp đặt lại tại bất kỳ  vị  trí nào ngoài vị  trí thực tế  nơi nó được cài đặt ban đầu;

6)  Loại sản phẩm, bảng tên hoặc số sê-ri của Mô-đun đã bị tháo bỏ, thay đổi, xóa hoặc hiển thị không hợp lệ;

7)  Thiết kế hoặc bố trí của hệ thống nhà máy quang điện trong đó các Mô-đun được lắp đặt không phù hợp với các quy tắc ứng dụng mô-đun (chứng nhận) đã được chỉ định hoặc không đáp ứng các yêu cầu hiện hành (ví dụ: IEC 62548:2016, IEC TS 62738:2018) và các  quy  tắc thực hành đã được chấp nhận cho một hoạt động an toàn và vô hại;

8)  Các Mô-đun được lắp  đặt trên các thiết bị  di động (ngoại trừ  hệ  thống theo dõi quang điện), chẳng hạn như các loại xe, tàu, v.v. hoặc trên các cơ sở ngoài khơi;

9)  Các Mô-đun  tiếp xúc  với môi trường khắc nghiệt hoặc hư hỏng  do thay đổi  môi trường mạnh mẽ, bao gồm nhưng không giới hạn nhiệt độ cực cao, mưa axit (bao gồm cả tuyết), cát bay, ăn mòn, không khí mặn (ví dụ môi trường biển), không khí bị  ô nhiễm, đất hoặc nước ngầm, mức độ  oxy hóa  bất thường, nấm mốc, hoặc bất kỳ đám cháy, vụ nổ, khói hoặc đốt than gần đó.

10)  Hư hỏng  do sự  kiện bất khả  kháng như thiên tai, bao gồm nhưng không giới hạn sét, mưa đá, sương giá, tuyết, bão, sóng thủy triều, lũ lụt, nhiệt độ ở mức cao nhất, động đất, bão, lốc xoáy, phun trào núi lửa, thiên thạch, chuyển động mặt đất, các vết nứt trái đất, lở đất hoặc thiệt hại động vật;

11)  Thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi sự  phá hoại của bên thứ  ba hoặc các hành động nằm ngoài sự kiểm soát của  JA Solar và các  đơn vị  thành viên  bán các Mô-đun  của công ty, bao gồm nhưng không giới hạn các vụ tai nạn, bạo loạn, chiến tranh, nổi dậy và bạo lực cộng đồng; và

12)  Hư hỏng do tai nạn tại nhà máy quang điện  trong đó các Mô-đun được lắp đặt do bất kỳ  yếu  tố  bên ngoài nào. Các yếu tố  bên ngoài bao gồm nhưng không giới hạn ở  thay đổi  điện áp, công suất đạt giá trị  tối đa, dòng điện dư thừa, sự  cố  mất điện, công việc kỹ  thuật  điện hoặc cơ khí kém, nhân viên chưa được đào tạo hoặc các lỗi khác xảy ra trong hệ thống cung cấp điện (cho dù có phải do sự cố đó gây ra hay không hoặc do thiếu sót của Khách hàng).

Ngoài ra, Bảo hành sản phẩm có giới hạn nêu trong Mục 3.1 và Bảo hành công suất đỉnh  có giới hạn nêu  trong Mục 3.2 sẽ  không áp dụng cho các Mô-đun mà JA Solar và các  đơn vị  thành viên  bán các Mô-đun  của công tychưa nhận được tất cả  hoặc một phần khoản phải thu  phát sinh  từ  việc bán các Mô-đun (cho dù  Khách hàng đang còn  nợ  khoản phải thu  đó). Khi JA Solar thực hiện quyền từ  chối yêu cầu bảo hành theo quy định này, Khách hàng có thể thanh toán khoản chưa thanh toán cho JA Solar để yêu cầu được chấp nhận.

Nếu Khách hàng không nợ, thì sau khi Khách hàng thanh toán số tiền còn thiếu, họ có thể  yêu cầu khiếu nại đối với  bên còn  nợ  thực tế. Cuối cùng, JA Solar có thể  hỗ  trợ  Khách hàng bằng cách cấp giấy chứng nhận chuyển nợ.

04. Các khiếu nại bảo hành:

4.1  Giới hạn thời gian cho các khiếu nại bảo hành

Tất cả  các khiếu nại  trong  Bảo hành sản phẩm có giới hạn phải được gửi bằng văn bản tới  JA Solar trong Thời hạn  Bảo hành  Sản phẩm có giới hạn, trong khi tất cả  các  khiếu nại  trong  Bảo hành  công suất đỉnh  có giới hạn phải được gửi bằng văn bản  tới  JA Solar trong Thời  gian  Bảo hành  Công suất đỉnh  có giới hạn. JA Solar có quyền từ chối bất kỳ và tất cả các khiếu nại bảo hành được gửi ngoài thời gian bảo hành tương ứng.

4.2  Trách nhiệm chứng minh cho các khiếu nại bảo hành

Trong mọi trường hợp, trách nhiệm chứng minh cho bất kỳ  khiếu nại  bảo hành nào được thực hiện bởi Khách hàng sẽ  dựa trên cơ sở  Khách hàng. Yêu cầu bảo hành sẽ  chỉ  được chấp nhận  nếu Khách hàng cung cấp đầy đủ  hồ  sơ  bằng chứng để  chứng minh đầy đủ  rằng  nguyên nhân duy nhất  gây ra lỗi hoặc  sự  không tuân thủtrong các Mô-đun là vi phạm Bảo hành Sản phẩm có Giới hạn và/hoặc Bảo hành công suất đỉnh có giới hạn.

4.3  Quy trình khiếu nại bảo hành

Ngay khi  Khách hàng sẽ  nhận ra rằng  có sự  không tuân thủ  theo  Bảo hành sản phẩm có giới hạn và/hoặc Bảo hành công suất đỉnh có giới hạn (các  mô-đun liên quan đến khiếu nại bảo hành được gọi là "Mô-đun khiếu nại"), ngay lập tức (nhưng trong bất kỳ trường hợp  nào không muộn hơn (i) 14 ngày sau khi nhận biết hoặc được biết về  các  trường hợp  đó và (Ii) ngày hết hạn tương  ứng của Thời hạn bảo hành sản phẩm có giới hạn và / hoặc Thời  gian  Bảo hành  công suất đỉnh  có giới hạn cho các Mô-đun Khiếu nại)  tùy điều kiện nào xảy ra sớm hơn, thông báo cho bộ  phận Dịch vụ  khách hàng toàn cầu của JA Solar bằng cách gửi thông báo bằng văn bản đến:

Tòa  nhà  số  8,  Trung  tâm  Noble,  Đường  phía  Đông  Bảo  tàng  ô  tô,  Quận  Phong  Đài,  Bắc  Kinh,  Trung  Quốc (100160), Điện thoại: 400-4230-186, hoặc gửi qua email đến: Services@jasolar.com

Khách hàng sẽ cung cấp các thông tin sau đây cùng với thông báo: a) nguyên nhân c ủa khiếu nại  và các tài liệu hỗ trợ liên quan; b) bằng chứng mua các Mô-đun khiếu nại (Bao gồm nhưng không giới hạn trong hợp đồng cung cấp, Hóa đơn thương mại, chứng nhận giao hàng và chứng nhận, chứng từ  thanh toán, v.v ... Nếu Khách hàng không mua trực tiếp Mô-đun  khiếu nại  từ  JA Solar  hoặc  một trong những  đơn vị  thành viên  của  công ty, thì sẽ phải  cung cấp bằng chứng mua hàng từ  nhà cung cấp mà có thể  truy nguyên từ  hợp đồng cung cấp, Hóa đơn thương mại, v.v., được ký bởi JA Solar và các đơn vị  thành viên của công ty); c) loại sản phẩm và số  sê-ri của Mô-đun Khiếu nại; d) Ngày bắt đầu bảo hành của các Mô-đun khiếu nại; e) nơi cài đặt các mô-đun khiếu nại; f)

Thông tin bổ sung khác theo yêu cầu của JA Solar.

JA Solar sẽ xem xét và đánh giá khiếu nại. JA Solar có thể yêu cầu Khách hàng gửi Mô-đun Khiếu nại trở lại nhà máy của JA Solar để kiểm tra nếu thấy cần thiết, trong trường hợp đó, JA Solar sẽ cấp giấy phép trả lại hàng hóa (sau đây gọi là  “RMA") cho Khách hàng. Khách hàng sẽ  chỉ  trả  lại các Mô-đun Khiếu nại theo các yêu cầu của RMA sau khi nhận  yêu cầu như vậy do  JA Solar phát  hành, nếu không, JA Solar có quyền từ  chối khiếu nại bảo hành và từ  chối chấp nhận các Mô-đun Khiếu nại mà Khách  hàng trả  lại mà không được phép và các Rủi ro mất mát  cùng các chi phí có liên quan sẽ  do Khách hàng chịu. Nếu các Mô-đun Khiếu nại trả  lại được xác nhận là không phù hợp với Bảo hành Sản phẩm có Giới hạn và/hoặc Bảo hành Công suất đỉnh có giới hạn, JA Solar sẽ hoàn trả  cho Khách hàng về chi phí vận chuyển và bảo hiểm thực tế liên quan đến việc trả lại các Mô-đun Khiếu nại dựa trên Hóa đơn liên quan đến các chi phí đó do Khách hàng cung cấp.

JA Solar có quyền tự quyết định về việc có nên để một Đại diện tiến hành điều tra và xác minh tại chỗ tại địa điểm Cài đặt các Mô-đun Khiếu nại hay không. Nếu JA Solar quyết định tiến hành Điều tra và xác minh tại chỗ, Công ty sẽ thông báo trước cho Khách hàng bằng văn bản ít nhất 10 ngày làm việc kế hoạch Điều tra và xác minh tại chỗ của mình. Khách hàng sẽ  trả  lời và xác nhận càng sớm càng tốt sau khi nhận được thông báo bằng văn bản từ JA Solar. Các bên sẽ liên lạc kịp thời và hợp tác để lên kế hoạch và cho phép điều tra và xác minh tại chỗ mang tính xây dựng và hiệu quả. Với mục đích này, Khách hàng hoặc nhân viên vận hành nhà máy được yêu cầu hợp tác đầy đủ  (kỹ  thuật và  tiếp vận) với đại diện của JA Solar, trong quá trình Điều tra tại chỗ. Nếu Khách hàng từchối yêu cầu điều tra và xác minh tại chỗ của JA mà không có lý do chính đáng, JA Solar sẽ có quyền hoãn xử lý khiếu  nại cho  đến khi  có  dữ  liệu bổ  sung và  dữ  liệu  có  thể  đánh giá,  hoặc Nếu không được cung cấp trong khoảng thời gian hợp lý, từ chối khiếu nại bảo hành có liên quan.

4.4  Tranh chấp kỹ thuật

Bất kỳ  tranh chấp nào về  các trường hợp kỹ  thuật liên quan đến khiếu nại được đưa ra trong Bảo hành có giới hạn này cuối cùng sẽ được xác định bởi một tổ chức kiểm tra độc lập của bên thứ ba. JA Solar và Khách hàng sẽ cùng  chỉ  định  một  tổ  chức  kiểm  tra  quốc  tế  hoặc  của  Trung  Quốc  có  uy  tín  như  TÜV  Rheinland,  TÜV  SUD, Intertek, UL, CQC hoặc CGC hoặc bất kỳ  tổ  chức kiểm tra của bên thứ  ba trung lập nào được cùng nhau chấp nhận (sau đây gọi là "Tổ  chức Kiểm tra Bên thứ  ba") để  xác định tranh chấp. Cả Khách hàng hoặc JA Solar đều không từ chối tham gia đánh giá hoặc trì hoãn các thủ tục kiểm tra và đánh giá có liên quan, và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra và đánh giá có liên quan (Bao gồm nhưng không giới hạn việc tạo điều kiện thuận lợi tại địa  điểm Lắp đặt và/hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho JA Solar để  gửi các Mô-đun Khiếu nại có liên quan đến Tổ chức kiểm tra của bên thứ ba để kiểm tra). Trước khi tiến hành kiểm tra và đánh giá đó, Tổ chức kiểm tra của bên thứ ba sẽ thông báo cho JA Solar và Khách hàng về dung sai công suất của thiết bị kiểm tra, cần được phản ánh trong kết luận cuối cùng. Tổ chức kiểm tra của bên thứ ba sẽ đóng vai trò là một chuyên gia, phân xử các sự kiện kỹ  thuật đang  tranh chấp,  cho phép  các  bên có cơ  hội  chính  đáng  để  trình bày  và phản đối và  xem  xét những trình bày và phản biện đó để đưa ra kết luận cuối cùng. Các kết luận cuối cùng của Tổ chức Kiểm tra của bên thứ  ba sẽ  là cuối cùng,  mang tính kết luận và ràng buộc đối với cả  hai bên và sẽ  là điều kiện tiên quyết bắt buộc để  xác nhận  tư pháp về  khiếu nại  bảo hành. Chi phí hợp lý do Tổ  chức kiểm tra  bên thứ  ba thực hiện khi đánh giá sẽ  được Khách hàng thanh toán trước, bao gồm chi phí vận chuyển Mô-đun  khiếu nại  đến địa điểm kiểm tra đã  được chỉ  định của Tổ  chức kiểm tra  bên thứ  ba, chi phí bảo hiểm, chi phí lưu giữ, vv, cũng như phí dịch vụ  kiểm tra  và đánh giá.  Nếu Tổ  chức kiểm tra  của bên thứ  ba kết luận rằng Mô-đun khiếu nại  không tuân thủ Bảo hành sản phẩm có giới hạn và / hoặc Bảo hành công suất đỉnh có giới hạn, JA Solar sẽ hoàn trả chi phí thử  nghiệm và vận chuyển thực tế mà Khách hàng trả trước khi nhận được thông báo bằng văn bản và bản sao Hóa đơn có liên quan. Rủi ro hư hỏng và mất mát của các Mô-đun Khiếu nại trong quá trình kiểm tra và đánh giá của Tổ chức kiểm tra bên thứ ba sẽ được chuyển nhượng cùng lúc với quyền sở hữu của họ.

4.5  Quyền sở hữu các mô-đun khiếu nại

Quyền sở hữu các Mô-đun Khiếu nại chỉ được chuyển nhượng cho JA Solar sau khi JA Solar xác nhận khiếu nại bảo hành của Khách hàng và cung cấp các sản phẩm thay thế  hoặc các khoản tiền hoàn lại  theo các biện pháp khắc phục được cung cấp trong Bảo hành có giới hạn này. Cho đến thời điểm đó, quyền sở  hữu  Mô-đun khiếu nại vẫn thuộc về Khách hàng.

05. Khắc phục các khiếu nại bảo hành:

5.1  Biện pháp khắc phục trong Bảo hành sản phẩm có giới hạn:

Nếu JA Solar xác nhận rằng Mô-đun khiếu nại thực sự không tuân thủ Bảo hành sản phẩm có giới hạn, thì trong một khoảng thời gian hợp lý, JA Solar sẽ: a) sửa chữa các Mô-đun khiếu nại  miễn phí cho Khách hàng; b) cung cấp cho Khách hàng các Mô-đun thay thế  để  thay cho các Mô-đun Khiếu nại; hoặc c) hoàn lại  cho Khách hàng tiền  mua được chứng minh bằng Hóa đơn gốc  do Khách hàng cung cấp, chịu mức khấu hao 4% hàng năm cho mô-đun một mặt kính hoặc 3,33% cho mô-đun hai mặt kính trên giá mua (nếu Khách hàng không thể để cung cấp Hóa đơn gốc, việc bồi thường bằng tiền sẽ  được thực hiện dựa trên giá thị  trường của loại mô-đun  giống hệt hoặc tương tự). Trừ khi các bên có thỏa thuận khác, JA Solar sẽ vận chuyển các Mô-đun đã sửa chữa hoặc Mô-đun thay thế theo cùng một cách và đến cùng nơi đến như được chỉ định trong hợp đồng cung cấp ban đầu được ký bởi JA Solar hoặc một trong các  đơn vị  thành viên  của công ty. Chi phí vận chuyển sẽ  được thanh toán theo cách tương tự như được quy định trong hợp đồng cung cấp ban đầu.

5.2  Biện pháp khắc phục trong Bảo hành công suất đỉnh có giới hạn:

Nếu JA Solar xác nhận rằng các Mô-đun Khiếu nại thực sự không tuân thủ Bảo hành Công suất đỉnh có giới hạn, thì trong một khoảng thời gian hợp lý, JA Solar sẽ: a) sửa chữa các Mô-đun Khiếu nại miễn phí cho Khách hàng; b) cung cấp cho Khách hàng các Mô-đun thay thế  để  thay cho các Mô-đun Khiếu nại; c) tạo ra sự  khác biệt  về công suất  được bảo đảm bằng cách cung cấp các Mô-đun bổ sung miễn phí cho Khách hàng sao cho tổng công suất  của các Mô-đun bổ sung bằng với mức độ suy giảm trong các Mô-đun Khiếu nại, được tính như sau:

(Công suất danh định   - Hiệu suất tối đa của các Mô-đun khiếu nại) * số lượng các Mô-đun khiếu nại; hoặc d) hoàn lại cho Khách hàng theo giá mua được chứng minh bằng Hóa đơn gốc phải chịu mức khấu hao 4% hàng năm cho mô-đun một mặt kính hoặc 3,33% cho mô-đun hai mặt kính trên giá mua (Nếu Khách hàng không thể cung cấp Hóa đơn gốc, bồi thường bằng tiền sẽ được thực hiện dựa trên giá thị trường của một loại mô-đun giống hệt hoặc tương tự).

5.3  Biện pháp khắc phục độc quyền:

Biện pháp khắc phục trong Bảo hành sản phẩm có giới hạn và Biện pháp khắc phục trong Bảo hành công suất  đỉnh  có  giới  hạn  như  quy  định  ở  trên  là  trách  nhiệm  và  nghĩa  vụ  duy  nhất  của  JA  Solar  đối  với Khách hàng theo Bảo hành có giới hạn này và cũng là biện pháp khắc phục duy nhất và chuyên biệt của Khách hàng đối với các  Mô-đun khiếu nại  theo Bảo hành có giới hạn này. JA Solar sẽ  chỉ  hoàn trả  cho các chi phí được quy định rõ ràng trong Bảo hành có giới hạn này. Các chi phí liên quan đến việc loại bỏ các Mô-đun Khiếu nại và cài  đặt lại các Mô-đun đã sửa chữa hoặc thay thế  cũng như chi phí thông quan phát sinh khi trả  lại các Mô-đun Khiếu nại (nếu có) sẽ  do Khách hàng chịu. Việc thực hiện nghĩa vụ  bảo hành của JA Solar theo Bảo hành có giới hạn này sẽ không kéo dài Thời hạn bảo hành sản phẩm có giới hạn hoặc Thời hạn bảo hành hiệu suất tối đa có giới hạn. Thời hạn bảo hành ban đầu vẫn được áp dụng cho các Mô-đun đã sửa chữa hoặc thay thế. Nếu việc sản xuất Mô-đun cùng loại với Mô-đun khiếu nại đã bị  ngừng, rút khỏi thị  trường hoặc không có sẵn, JA Solar sẽ  có quyền thay thế  Mô-đun khiếu nại  bằng loại tương tự, hiệu suất của nó không được thấp hơn loại ban đầu.

06. Hạn chế trách nhiệm:

1) Mặc dù có bất cứ điều gì trái ngược trong  văn bản này, các chính sách bảo hành được quy định trong Bảo hành có giới hạn này thay cho tất cả  các bảo hành khác, cho dù rõ ràng, ngụ  ý hay theo luật định, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ bảo hành ngụ ý nào về tính thương mại, phù hợp cho mục đích cụ thể  hoặc sự  không vi phạm. Tuy nhiên, nếu Khách hàng được xác định là "người tiêu dùng" và "Mô-đun là một sản phẩm tiêu dùng", theo luật pháp quy định về  bảo vệ  quyền lợi người tiêu dùng ở quốc gia nơi lắp đặt các Mô-đun lần đầu tiên, trong phạm vi luật pháp hiện hành yêu cầu, bất kỳ  Bảo hành ngụ  ý nào về  tính thương mại, phù hợp cho một mục đích cụ  thể  hoặc không vi phạm được giới hạn trong Thời gian bảo hành sản phẩm có giới hạn hoặc Thời gian bảo hành hiệu suất  tối đagiới hạn được quy định ởtrên hoặc thời gian ngắn hơn theo yêu cầu của luật hiện hành. Bảo hành có giới hạn này mang lại cho Khách hàng các quyền hợp pháp cụ thể và Khách hàng cũng có thể có các quyền khác thay đổi theo tiểu bang, tỉnh hoặc khu vực tài phán và các quyền khác đó sẽ không bị ảnh hưởng.

2)  Trừ  khi được quy định khác bởi luật  pháp hiện hành  tại quốc gia nơi  các  Mô-đun được  lắp  đặt lần đầu, JA Solar sẽ  không chịu trách nhiệm cho bất kỳ  tổn thất nào sau đây: a) thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản; b) mọi mất mát hoặc thương tích khác phát sinh từ  hoặc liên quan đến các Mô-đun (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ lỗi nào trong các Mô-đun hoặc phát sinh từ  việc sử  dụng hoặc lắp đặt chúng); c) mọi thiệt hại ngẫu nhiên, do hậu quả hoặc đặc biệt do bất kỳ  nguyên nhân nào; và d) mất điện, mất lợi nhuận, mất sản xuất, mất doanh thu hoặc mất lãi do không thể  sử  dụng được các Mô-đun, ngay cả  khi JA Solar biết về  khả  năng thiệt hại đó. Trách nhiệm pháp lý của JA Solar, đối với hành vi gian lận hoặc cố  ý, sơ suất hoặc thương tích cá nhân, trong mỗi trường hợp, theo luật trách nhiệm hiện hành  sẽ vẫn không bị ảnh hưởng. Mặc dù có bất kỳ điều khoản nào khác của Bảo hành có giới hạn này, và nếu JA Solar chịu trách nhiệm bồi thường cho Khách hàng, tổng số  tiền bồi thường hoặc phải trả  của JA Solar và tổng trách nhiệm của JA Solar dưới đây, sẽ  không vượt quá số  tiền mà JA Solar thực tế  nhận được như  được ghi  trong hóa đơn gốc cho các Mô-đun Khiếu nại. Các giới hạn trách nhiệm theo Bảo hành có giới hạn này sẽ không áp dụng trong phạm vi bị hạn chế hoặc bị cấm theo luật pháp hiện hành.

3)  Khách hàng thừa nhận rằng các hạn chế  về  trách nhiệm pháp lý nêu trên là một yếu tố  thiết yếu của hợp đồng cung cấp có liên quan giữa các bên và nếu không có những hạn chế  đó, giá mua của các Mô-đun có liên quan sẽ cao hơn đáng kể.

4)  JA Solar đã áp dụng các phương pháp hợp lý như làm mờ, tô đen và tô sáng để thu hút sự chú ý của Khách hàng đối với các điều khoản loại trừ  hoặc giới hạn trách nhiệm của mình theo Bảo hành có  giới hạn này và đã giải thích đầy đủ  các điều khoản liên quan theo yêu cầu của Khách hàng. Không có bất đồng nào giữa các bên về việc hiểu bất kỳ điều khoản nào của Bảo hành có giới hạn này.

07. Chuyển giao:

Khi có thông báo bằng văn bản cho JA Solar, Khách hàng có thể chuyển giao Bảo hành có giới hạn này cho chủ sở  hữu mới của toàn bộ  dự  án nhà máy điện trong đó các Mô-đun như vậy được lắp đặt  mới, với điều kiện: (i) Các Mô-đun vẫn ở vị  trí lắp đặt ban đầu, (ii) không có khoản thanh toán chưa hoàn tất theo hợp đồng cung cấp; và (iii) bên nhận chuyển giao  đồng ý bị  ràng buộc bởi các điều khoản Bảo hành có giới hạn này. Nếu JA Solar yêu  cầu,  Khách  hàng  sẽ  cung  cấp  bằng  chứng  hợp  lý  về  sự  kế  thừa  hoặc  chuyển  quyền  sở  hữu  đó.  Trong

trường hợp khác,  Bảo hành này  có thể  không được  chuyển giao  hoặc chuyển nhượng, và mọi nỗ  lực chuyển giao hoặc chuyển nhượng vi phạm Mục 7 này sẽ không có giá trị.

08. Các vấn đề khác:

8.1  Hiệu lực từng phần

Nếu bất kỳ  phần hoặc điều khoản nào của Bảo hành có giới hạn này bị  coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể  thi hành theo luật hiện hành, hoặc việc áp dụng phần hoặc điều khoản đó cho một số  cá nhân  hoặc trong một số  trường hợp nhất định bị  coi là Không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể  thực thi, thì phần hoặc điều khoản đó sẽ  được coi là  đã  được thay đổi và giải thích để  hoàn thành các mục tiêu của phần hoặc điều khoản đó ở  mức độ  cao  nhất có thể  theo luật hiện hành và các phần hoặc điều khoản còn lại của Bảo hành có giới hạn này hoặc khả  năng áp dụng Bảo hành có giới hạn này sẽ  không bị  ảnh hưởng, không phụ  thuộc  và có hiệu lực.

8.2  Điều kiện bất khả kháng:

JA Solar sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với Khách hàng về bất kỳ việc không thực hiện hoặc chậm trễ  nào trong việc thực hiện nghĩa vụ  của JA Solar theo Bảo hành có giới hạn này do xảy ra các sự kiện bất khả  kháng như thiên tai, chiến tranh, bạo loạn, đình công, không có lao động  phù hợp hoặc thiếu lao động, vật liệu, năng lực hoặc thiếu khả  năng kỹ  thuật hoặc năng suất  và bất kỳ  sự  kiện không lường trước nào ngoài tầm kiểm soát  của họ, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ  sự kiện hoặc tình trạng công nghệ  hoặc vật lý nào không được JA Solar biết hoặc hiểu một cách hợp lý tại thời điểm bán các Mô-đun Khiếu nại hoặc thông báo của Khách hàng về yêu cầu bảo hành có liên quan.

8.3  Luật chi phối và Giải quyết tranh chấp

Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến hoặc phát sinh từ Bảo hành có giới hạn này, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ câu hỏi nào về sự tồn tại, hiệu lực, vi phạm hoặc chấm dứt của nó, sẽ được giải quyết và cuối cùng được giải quyết theo các điều khoản của luật  chi phối  và thủ  tục giải quyết tranh chấp theo hợp đồng cung cấp giữa người mua ban đầu và JA Solar. Như một điều kiện đối với bất kỳ nghĩa vụ  nào của JA Solar dưới đây, JA Solar có thể yêu cầu bất kỳ Khách hàng nào muốn thực thi Bảo hành có giới hạn này thực hiện các thỏa thuận bổ sung giống  như có thể  được yêu cầu một cách hợp lý thực thi các điều khoản của Phần này. Các luật  chi phối  Bảo hành có giới hạn này sẽ loại trừ mọi quy tắc xung đột pháp luật cũng như Công ước Liên hợp quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG) được ký kết vào ngày 11 tháng 04 năm 1980 và bất kỳ bộ luật thống nhất nào khác


 

PDF download icon